Speciale Volley Serie A2 M 2017/2018

 • Ora: 18:00
 • Data: 24/02/2019
 • Impianto: PALASPORT PARINI, Cantu'
 • Spettatori: 412
CANTU' CANTU'
CLUB ITALIA CLUB ITALIA
25
8:4;  16:12;  21:17; 
21
20
7:8;  13:16;  17:21; 
25
25
8:4;  16:9;  21:12; 
17
25
6:8;  13:16;  21:20; 
23
 • Arbitri:
 • Simone Cavicchi (Italia)
 • Nicola Traversa (Italia)
CANTU' CANTU'
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Cominetti L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Suraci A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Corti S. - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Monguzzi D. 4 4 4 4 8 2 7 13 1 - - - - - 9 - - 7 78 - 1
4 Butti L. * * * * - - 1 - - - 10 1 50 20 - - - - - - -
5 Cominetti R. 3 3 3 3 15 4 5 19 5 1 56 1 45 30 27 3 1 13 48 - 1
7 Rudi G. * * - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Santangelo A. 5 5 5 5 17 7 6 20 5 1 - - - - 29 1 5 16 55 - -
10 Baratti M. 2 2 2 2 1 1 1 18 - - 1 - - - - - - - - - 1
11 Frattini A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Gasparini A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Preti A. 6 6 6 6 24 9 18 10 4 1 5 - 40 40 35 1 1 22 63 - 1
16 Pellegrinelli L. - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Alberini A. * 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - 1 100 - -
18 Robbiati G. 1 1 1 1 7 3 3 13 3 - 1 - 100 - 5 - 1 3 60 - 4
Squadra
Totali 73 27 40 94 18 3 73 2 45 29 106 5 8 62 58 - 8
CLUB ITALIA CLUB ITALIA
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Cresta M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Stefani T. 5 6 5 12 2 5 5 3 - 1 - - - 17 1 3 9 53 - 3
2 Biasotto M. - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Cianciotta N. 4 5 4 5 9 4 7 17 2 1 - - - - 7 - - 5 71 - 3
4 Zonta N. * * * * - - 1 16 1 - - - - - - - - - - - -
5 Motzo M. 6 1 6 1 17 6 6 11 3 1 27 2 48 33 26 4 2 15 58 - 1
6 Magalini G. - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Federici F. * * * * - - 1 - - - 21 1 57 33 - - - - - - -
8 Maletto G. 1 2 1 2 6 3 6 - - - - - - - 5 - - 4 80 - 2
9 Recine F. 3 4 3 4 11 5 3 17 4 - 27 1 48 22 23 1 2 11 48 - -
10 Benedicenti A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Mosca L. - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Di Marco L. - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Gamba K. * * 6 7 - 3 4 1 - - - - - 12 2 1 7 58 - -
16 Salsi N. 2 3 2 3 - - - 17 - - - - - - 2 - - - - - -
Squadra
Totali 62 20 28 87 14 2 76 4 50 29 92 8 8 51 55 - 9
 • Legenda
 • MIN Minuti di Gioco
 • R Tiri Realizzati da 2
 • T Tiri Realizzati da 3
 • % Percentuale Tiri
 • O Rimbalzi Offensivi
 • D Rimbalzi Difensivi
 • AS Assist
 • PF Falli Personali
 • PER Palle Perse
 • REC Palle Recuperate
 • STO Stoppate
 • PTS Punti